Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

Osztályrabocsátás

A szülők a vagyonukból már életükben és haláluk esetére is általában egyenlő arányban kívánják részesíteni a gyermekeiket. Ugyanakkor gyakori, hogy még életükben az egyik gyerek nagyobb adományt kap (családalapításhoz, önálló életkezdéshez). Az ilyen adományt az egyenlő részesedés érdekében a szülői hagyaték felosztásakor be lehet számítani. Erre szolgál az osztályra bocsátás intézménye.
Az egymással egy sorban öröklő örökösök csoportját egy osztályba soroljuk. Ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette . Az osztályra bocsátási kötelezettség feltétele, hogy ezt az örökhagyó kifejezetten kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta. A bizonyítás az érdekelt örököstársakat terheli. Kifejezett kikötés ellenére sem kell osztályra bocsátani a szokásos mértékű ajándékokat, valamint a tartásra rászorult leszármazók részére nyújtott tartást . Az osztályra bocsátáshoz nem kell az adományokat effektíve visszaadni, maga az osztályra bocsátás csupán hozzászámítás.

Hagyaték és adomány értékszámítása

A hagyaték és az adományok tiszta értékét össze kell adni, majd az így nyert értéket elosztani az örököstársak között, és végül az örököstárs örökrészéből kivonni az általa osztályra bocsátott értéket. A számításhoz az adománynak általában a juttatáskori értékét kell figyelembe venni, de ha ez bármelyik érdekeltre súlyosan méltánytalan, az értéket az összes körülmények figyelembevételével a bíróság állapíthatja meg . Ha a megadományozott kiesett, a leszármazója köteles az osztályra bocsátásra (mégpedig mind a kiesett felmenő, mind saját adománya tekintetében), több leszármazó esetén őket az osztályra bocsátás arányosan terheli .

Az örökös igénye osztályra bocsátás esetén

Az osztályra bocsátást követően az örökös csak a különbözetre tarthat igényt a hagyatékból. Ha viszont adománya meghaladja az osztályrabocsátás alapján neki jutó örökrészt, a többletet nem köteles visszatéríteni (de önként megteheti), ilyenkor őt a hagyatékból kielégítettnek kell tekinteni, és a hagyatékot az ő figyelmen kívül hagyásával kell a többi örököstárs között felosztani.

1959. évi IV. törvény; 2006. január 6.

Forrás: http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/ugyleirasok/vagyon/orokles/osztbocs

Vissza