Illés Ügyvédi Iroda logo
Illés blanka családjogi ügyvéd

A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága

A végrendelet érvénytelenségére, illetve hatálytalanságára csak az hivatkozhat, aki az érvénytelenség, illetőleg a hatálytalanság megállapítása esetében maga örököl vagy tehertől mentesül. A végrendelet érvénytelenségének, illetőleg hatálytalanságának megállapítására irányuló igényét a jogosult bármikor érvényesítheti, tehát ez a lén yeges elem nincs időkorláthoz kötve .

A végintézkedést annak a jognak az alapján kell elbírálni, amely az örökhagyónak - halála időpontjában - személyes joga volt.

A végintézkedés és annak visszavonása alakilag érvényes, ha megfelel a magyar jognak, vagy

1. a keletkezés, illetőleg a visszavonás helyén és idején hatályos jognak, vagy
2. annak a jognak, amely a végintézkedés létrejöttekor, annak visszavonása időpontjában, vagy az örökhagyó halála idején az örökhagyó személyes joga volt, vagy
3. a végintézkedés létrejöttekor, annak visszavonása időpontjában, illetőleg az örökhagyó halálakor az örökhagyó lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén hatályos jognak, vagy
4. ingatlanra vonatkozó végintézkedés esetében az ingatlan fekvésének helyén irányadó jognak .

Érvénytelenségi esetek

1. Egy okiratban egyszerre csak egy személy végrendelkezhet, több személy végakaratát külön-külön okiratba kell foglalni.
2. Nem lehet az örökös személyét megváltoztatni valamely esemény vagy időpont bekövetkezésének függvényében, hacsak nem az örökös halála esetére szóló helyettes örökösnevezésről, vagy a feltételtől, illetve az időponttól függő hagyományrendelésről van szó.
3. Nem lehet érvényesen végrendelkezni olyan gyermek javára, aki az örökhagyó halálakor még meg sem fogant.
4. Nem lehet a végrendeletben érthetetlen lehetetlen, ellentmondó vagy jogellenes feltételt támasztani
5. Érvénytelen továbbá a végrendeleti rendelkezés, ha

a/ az örökhagyó tévedett nyilatkozata tartalmában,
b/ az örökhagyót a végrendelet megtételére valaminek a téves feltevése vagy valamely utóbb meghiúsult várakozás indította,
c/ az örökhagyót jogellenes fenyegetéssel, tisztességtelen befolyással bírták rá annak megtételére.

A tévedés, megtévesztés, fenyegetés csak akkor vezet a végakarat érvénytelenségéhez, ha az örökhagyó a rendelkezést különben nem tette volna meg.

Az érvénytelen rendelkezés érvényes lesz, ha azt az örökhagyó utóbb a végrendeletre megszabott alakban jóváhagyja .

Hatálytalanság

A végrendelet hatálytalanná válik, ha azt az örökhagyó visszavonja. Ez történhet az írásbeli végrendelet megsemmisítésével, vagy a megsemmisülésébe való belenyugvással és úgy is, ha az örökhagyó újabb végrendeletet tesz. Főszabály szerint azonban az újabb végrendelet nem érinti a korábbi végrendeletnek azokat a részeit, amelyek nem állnak ellentétben az újabbal, feltéve persze, ha az örökhagyó akaratából ez következik. A közjegyzőnél letett magánvégrendelet csak akkor számít visszavontnak, ha azt a végrendelkező visszakéri, és azt sem kívánja, hogy az intézkedés azt követően írásbeli magánvégrendeletnek minősüljön. Ezért az ilyen végrendeletet nem elég visszavenni, de meg is kell semmisíteni.

A szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül legalább három hónapon át nehézség nélkül alkothatott volna más alakban végrendeletet .

1959. évi IV. törvény;1979. évi 13. törvényerejű rendelet; 2006. január 6.

Forrás: http://www.magyarorszag.hu/ugyintezo/ugyleirasok/vagyon/ orokles/vegrendervenyt

Vissza